You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong bối cảnh Cách …

 · Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng nói riêng và doanh nghiệp nói chung đã được thực hiện trong một số nghiên cứu. Bằng phương pháp thực nghiệm và phân tích hồi quy với mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), Githaiga (2020) cho thấy, hiệu quả hoạt ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn

 · Lực lượng lao động ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn được xem xét trên hai yếu tố là số lượng và chất lượng lao động, của hai bộ phận lao động là lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh và cán bộ l•nh đạo. Trình độ của người lao động cao sẽ làm tăng ...

Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý nợ công ở Việt

 · 4.2.2. Kết quả phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc Kết quả phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc là phù hợp với hệ số KMO > 0,5; p-value của kiểm định Barlett < 0,05 và phương sai trích bằng 86,2% > 50%. Từ bảng phân tích cũng chỉ ra, chỉ có một nhân tố được hình thành từ các biến quan sát giống với giả ...

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các …

 · Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, vai trò của doanh nghiệp xây dựng nói chung, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng trong việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất cho các đơn vị của nền kinh tế là không thể thiếu. Tăng hiệu quả kinh doanh của các doanh ...

các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp

 · Khi làm việcteamwork, video conference sẽ là kênh giao tiếp hiệu quả hơn một email dày đặc thông tin. 3. Sự thân thiện. Sự thân thiện góp phần làm nên hiệu quả giao tiếp (niềm tin và sự thấu hiểu) được đảm bảo trên 2 yếu tố: sự chân thành và lòng tốt. XEM THÊM: hội ...

Ảnh Hưởng Của Yếu Tố Chính Trị Ảnh Hưởng Đến Doanh Nghiệp, (Pdf) Ảnh Hưởng Của Yếu Tố Chính …

 · Để đạt được hiệu quả kinh doanh cao thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có các chiến lược và quyết định chính xác trong việc tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, Do đó, cần phải nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại giai đoạn 2017-2020

 · Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở dữ liệu báo cáo tài chính được kiểm toán công bố trên website của 24 ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, sử dụng mô hình hồi quy OLS với biến phụ thuộc là tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA) – đại diện cho hiệu ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của …

 · Môi trường chính trị, luật pháp Môi trường chính trị ổn định luôn luôn là tiền đề cho việc phát triển và mở rộng các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Các hoạt động đầu tư nó lại tác động trở lại rất lớn tới các hiệu quả sản xuất kinh doanh của ...

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu suất của CPU?

 · Trên thực tế, có 11 yếu tố chính đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định xem máy tính có thể đáp ứng yêu cầu xử lý thông tin của người dùng nhanh như thế nào. Hay nói một cách đơn giản hơn các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của CPU bao gồm: Số lõi. Bộ ...