You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Quy định về quản lý chất thải rắn trong sinh hoạt

2021-6-24 · - Chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt là cơ sở để xác định giá dịch vụ và là căn cứ để ký hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt được tính đúng, tính đủ cho một đơn vị khối lượng chất thải rắn sinh hoạt để thực hiện xử lý bao gồm:

Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

2021-11-4 · – Việc định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải phù hợp với công nghệ xử lý; tuân thủ quy trình kỹ thuật; tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường, định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc công bố và phù hợp với chất lượng của

Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp

2022-6-6 · Trên cơ sở đó, Bộ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về công nghệ xử lý CTRSH trên tinh thần bám sát các mục tiêu Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn 2050, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc hạn chế chôn lấp

Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

2019-11-18 · Đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Việc định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất ...

Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp

2019-4-11 · Trên cơ sở đó, Bộ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về công nghệ xử lý CTRSH trên tinh thần bám sát các mục tiêu Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn 2050, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc hạn chế chôn lấp, tăng ...

Quy định về công trình quản lý chất thải rắn

Quy định kỹ thuật về quản lý chất thải rắn. Yêu cầu chung. Công trình quản lý chất thải rắn phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch quản lý chất thải rắn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà vệ sinh công cộng phải tuân theo quy ...

Tiêu chuẩn TCVN 6705:2009 Phân loại chất thải rắn thông ...

23  · Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6705:2009 áp dụng cho các chất thải rắn thông thường (chất thải rắn không nguy hại) để phân biệt các nhóm loại chất thải rắn, phục vụ cho việc quản lý chất thải một cách an toàn đối với con người, đảm bảo vệ sinh môi trường và đúng với các quy định về quản lý chất thải rắn.

Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp

2019-11-11 · Từ thực tế đó cho thấy, vấn đề tìm kiếm, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn nói chung, CTRSH nói riêng để đầu tư phù hợp điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường của các địa phương là vấn đề cấp thiết. Trong khi đó theo Quyết định số 491/QÐ-TTg, ngày 7 ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6696:2009 Chất thải rắn

Nước rỉ rác từ bãi chôn lấp chất thải rắn được thu gom, xử lý và thải ra môi trường. 3.6. Vùng đệm (buffer zone) Dải đất bao quanh bãi chôn lấp để ngăn cách, giảm thiểu các tác động của bãi chôn lấp đến môi trường và khu dân cư xung quanh và ngược lại.

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHẤT THẢI THEO ISO 14001:2015

2021-8-19 · 3. Làm thế nào để soạn thảo quy trình quản lý chất thải. Bước 1: Đánh giá, phân loại chất thải. Bước 2: Lưu trữ chất thải. Bước 3: Dán nhãn cho chất thải. Bước 4: Vận chuyển và xử lý chất thải. Bước 5: Kế hoạch cho các trường hợp khẩn cấp. Bước 6: Đào tạo ...

Chất thải rắn và phân loại chất thải rắn

2015-12-24 · a) Phân loại theo nguồn gốc phát sinh. Tùy theo lĩnh vực hoạt động của con người mà chất thải rắn sinh ra được phân loại thành: – Chất thải rắn đô thị: chất thải từ hộ gia đình, chợ, trường học, cơ quan…. – Chất thải rắn nông nghiệp: rơm rạ, trấu, lõi ngô ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6706:2009 về Chất thải nguy hại ...

2021-11-24 · TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6706 : 2009 CHẤT THẢI NGUY HẠI - PHÂN LOẠI Hazardous wastes – Classification Lời nói đầu TCVN 6706 : 2009 thay thế cho TCVN 6706 : 2000. TCVN 6706 : 2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ...

Những quy định mới về quản lý chất thải rắn sinh hoạt

2021-8-5 · Thứ năm - 05/08/2021 05:39. Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã dành 6 điều quy định rõ ràng về việc phân loại, lưu giữ, chuyển giao; chi phí thu gom vận chuyển; xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Các quy định này định hướng ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9240:2012 Chất thải rắn ...

TCVN 9240:2012 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 5233 - 92 đã được xem xét và phê duyệt lại năm 2009 Standard test method for single batch extraction method for wastes với sự cho phép của ASTM quốc tế, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA.

Bộ Xây dựng cho ý kiến về mức chi phí xử lý chất thải rắn ...

2021-10-26 · Theo đó, việc so sánh giá dịch vụ xử lý chất thải rắn được xác định với mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 1354/QĐ-XD ngày 29/12/2017 (công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt) phải đảm bảo sự tương ...

Tiêu chuẩn TCVN 9461:2012 Xác định thành phần chất thải ...

2022-6-14 · 1.1 Tiêu chuẩn này mô tả quy trình dùng để xác định thành phần của chất thải rắn đô thị chưa qua xử lý bằng việc phân loại thủ công. Phương pháp này áp dụng để xác định thành phần trung bình của chất thải rắn đô thị chưa qua xử lý dựa trên việc thu gom và phân ...

CHẤT THẢI RẮN, THÀNH PHẦN PHÂN LOẠI VÀ CÁC QUY ...

2021-12-2 · CHẤT THẢI RẮN, THÀNH PHẦN PHÂN LOẠI VÀ CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ. Chất thải rắn được thải ra ngày càng nhiều, lượng xử lý chất thải rắn ngày càng quá tải. Chi phí đầu tư hệ thống xử lý khá nhiều nên cần phải tìm những giải pháp khác, những giải pháp xử lý vừa ...